Thị Trường

Báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất

941
ống thép mạ kẽm

Công ty chúng tôi xin báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất ngày hôm nay. Quý khách vui lòng tham khảo để biết thêm thông tin giá cả thị trường.

ĐK NGOÀI

KL/CÂY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Ø 19.1 x 0.6 mm mạ kẽm

    1.248

      19.00

            23.712

Ø 19.1 x 0.7 mm mạ kẽm

    1.956

      19.00

            37.164

Ø 19.1 x 0.8 mm mạ kẽm

    2.232

      19.00

            42.408

Ø 19.1 x 0.9 mm mạ kẽm

    2.508

      19.00

           47.652

Ø 19.1 x 1.0 mm mạ kẽm

    2.778

      19.00

            52.782

Ø 19.1 x 1.1 mm mạ kẽm

    3.054

      19.00

            58.026

Ø 19.1 x 1.2 mm mạ kẽm

    3.324

      19.00

            63.156

Ø 19.1 x 1.4 mm mạ kẽm

    3.864

      19.00

           73.416

Ø 19.1 x 1.5 mm mạ kẽm

    4.134

      19.00

            78.546

Ø 21 x 0.9 mm mạ kẽm

    2.760

      19.00

            52.440

Ø 21 x 1.0 mm mạ kẽm

    3.060

      19.00

            58.140

Ø 21 x 1.1 mm mạ kẽm

    3.360

      19.00

            63.840

Ø 21 x 1.2 mm mạ kẽm

    3.660

      19.00

            69.540

Ø 21 x 1.4 mm mạ kẽm

    4.260

      19.00

            80.940

Ø 21 x 1.5 mm mạ kẽm

    4.554

      19.00

            86.526

Ø 21 x 1.7 mm mạ kẽm

    5.148

      19.00

            97.812

Ø 21 x 1.8 mm mạ kẽm

    5.442

      19.00

          103.398

Ø 21 x 2.0 mm mạ kẽm

    6.024

      19.00

          114.456

Ø 27 x 0.9 mm mạ kẽm

    3.558

      19.00

            67.602

Ø 27 x 1.0 mm mạ kẽm

    3.948

      19.00

            75.012

Ø 27 x 1.1 mm mạ kẽm

    4.338

      19.00

            82.422

Ø 27 x 1.2 mm mạ kẽm

    4.728

      19.00

            89.832

Ø 27 x 1.4 mm mạ kẽm

    5.502

      19.00

         104.538

Ø 27 x 1.5 mm mạ kẽm

    5.886

      19.00

          111.834

Ø 27 x 1.7 mm mạ kẽm

    6.654

      19.00

          126.426

Ø 27 x 1.8 mm mạ kẽm

    7.038

      19.00

          133.722

Ø 27 x 2.0 mm mạ kẽm

    7.800

      19.00

          148.200

Ø 34 x 0.9 mm mạ kẽm

    4.986

      19.00

            94.734

Ø 34 x 1.0 mm mạ kẽm

    4.986

      19.00

            94.734

Ø 34 x 1.1 mm mạ kẽm

    5.478

      19.00

          104.082

Ø 34 x 1.2 mm mạ kẽm

    5.970

      19.00

          113.430

Ø 34 x 1.4 mm mạ kẽm

    6.954

      19.00

          132.126

Ø 34 x 1.5 mm mạ kẽm

    7.440

      19.00

          141.360

Ø 34 x 1.7 mm mạ kẽm

    8.418

      19.00

          159.942

Ø 34 x 1.8 mm mạ kẽm

    8.904

      19.00

          169.176

Ø 34 x 2.0 mm mạ kẽm

    9.876

      19.00

          187.644

Ø 34 x 2.3 mm mạ kẽm

  11.322

      19.00

          215.118

Ø 34 x 2.5 mm mạ kẽm

  12.282

      19.00

          233.358

Ø 34 x 2.8 mm mạ kẽm

  13.716

      19.00

          260.604

Ø 34 x 3.0 mm mạ kẽm

  14.670

      19.00

          278.730

Ø 42 x 0.8 mm mạ kẽm

    4.944

      19.00

            93.936

Ø 42 x 0.9 mm mạ kẽm

    5.556

      19.00

          105.564

Ø 42 x 1.0 mm mạ kẽm

    6.168

      19.00

          117.192

Ø 42 x 1.1 mm mạ kẽm

    6.780

      19.00

          128.820

Ø 42 x 1.2 mm mạ kẽm

    7.392

      19.00

          140.448

Ø 42 x 1.4 mm mạ kẽm

    8.610

      19.00

          163.590

Ø 42 x 1.5 mm mạ kẽm

    9.216

      19.00

          175.104

Ø 42 x 1.7 mm mạ kẽm

  10.428

      19.00

          198.132

Ø 42 x 1.8 mm mạ kẽm

  11.034

      19.00

          209.646

Ø 42 x 2.0 mm mạ kẽm

  12.240

      19.00

          232.560

Ø 42 x 2.3 mm mạ kẽm

  14.046

      19.00

          266.874

Ø 42 x 2.5 mm mạ kẽm

  15.240

      19.00

          289.560

Ø 42 x 2.8 mm mạ kẽm

  17.034

      19.00

          323.646

Ø 42 x 3.0 mm mạ kẽm

  18.222

      19.00

          346.218

Ø 49 x 0.8 mm mạ kẽm

    5.772

      19.00

          109.668

Ø 49 x 0.9 mm mạ kẽm

    6.486

      19.00

          123.234

Ø 49 x 1.0 mm mạ kẽm

    7.206

      19.00

          136.914

Ø 49 x 1.1 mm mạ kẽm

    7.920

      19.00

          150.480

Ø 49 x 1.2 mm mạ kẽm

    8.634

      19.00

          164.046

Ø 49 x 1.4 mm mạ kẽm

  10.056

      19.00

          191.064

Ø 49 x 1.5 mm mạ kẽm

  10.770

      19.00

          204.630

Ø 49 x 1.7 mm mạ kẽm

  12.192

      19.00

          231.648

Ø 49 x 1.8 mm mạ kẽm

  12.900

      19.00

          245.100

Ø 49 x 2.0 mm mạ kẽm

  14.310

      19.00

          271.890

Ø 49 x 2.3 mm mạ kẽm

  16.428

      19.00

          312.132

Ø 49 x 2.5 mm mạ kẽm

  17.832

      19.00

          338.808

Ø 49 x 2.8 mm mạ kẽm

  19.932

      19.00

          378.708

Ø 49 x 3.0 mm mạ kẽm

  21.330

      19.00

          405.270

Ø 60 x 1.0 mm mạ kẽm

    8.832

      19.00

          167.808

Ø 60 x 1.1 mm mạ kẽm

    9.708

      19.00

          184.452

Ø 60 x 1.2 mm mạ kẽm

  10.584

      19.00

          201.096

Ø 60 x 1.4 mm mạ kẽm

  12.336

      19.00

          234.384

Ø 60 x 1.5 mm mạ kẽm

  13.212

      19.00

          251.028

Ø 60 x 1.7 mm mạ kẽm

  14.958

      19.00

          284.202

Ø 60 x 1.8 mm mạ kẽm

  15.828

      19.00

          300.732

Ø 60 x 2.0 mm mạ kẽm

  17.568

      19.00

          333.792

Ø 60 x 2.3 mm mạ kẽm

  20.172

      19.00

          383.268

Ø 60 x 2.5 mm mạ kẽm

  21.900

      19.00

          416.100

Ø 60 x 2.8 mm mạ kẽm

  24.492

      19.00

          465.348

Ø 60 x 3.0 mm mạ kẽm

  26.208

      19.00

          497.952

Ø 76 x 1.1 mm mạ kẽm

  12.312

      19.00

          233.928

Ø 76 x 1.2 mm mạ kẽm

  13.428

      19.00

          255.132

Ø 76 x 1.4 mm mạ kẽm

  15.654

      19.00

          297.426

Ø 76 x 1.5 mm mạ kẽm

  16.764

      19.00

          318.516

Ø 76 x 1.7 mm mạ kẽm

  18.984

      19.00

          360.696

Ø 76 x 1.8 mm mạ kẽm

  20.088

      19.00

          381.672

Ø 76 x 2.0 mm mạ kẽm

  22.302

      19.00

          423.738

Ø 76 x 2.3 mm mạ kẽm

  25.614

      19.00

          486.666

Ø 76 x 2.5 mm mạ kẽm

  27.822

      19.00

          528.618

Ø 76 x 2.8 mm mạ kẽm

  31.116

      19.00

          591.204

Ø 76 x 3.0 mm mạ kẽm

  33.312

      19.00

          632.928

Ø 90 x 1.2 mm mạ kẽm

  15.912

      19.00

          302.328

Ø 90 x 1.4 mm mạ kẽm

  18.552

      19.00

          352.488

Ø 90 x 1.5 mm mạ kẽm

  19.872

      19.00

          377.568

Ø 90 x 1.7 mm mạ kẽm

  22.506

      19.00

          427.614

Ø 90 x 1.8 mm mạ kẽm

  23.820

      19.00

          452.580

Ø 90 x 2.0 mm mạ kẽm

  26.448

      19.00

          502.512

Ø 90 x 2.3 mm mạ kẽm

  30.378

      19.00

          577.182

Ø 90 x 2.5 mm mạ kẽm

  33.000

       19.00

          627.000

Ø 90 x 2.8 mm mạ kẽm

  36.918

      19.00

          701.442

Ø 90 x 3.0 mm mạ kẽm

  39.528

      19.00

          751.032

Ø 114 x 1.4 mm mạ kẽm

  23.526

      19.00

          446.994

Ø 114 x 1.5 mm mạ kẽm

  25.194

      19.00

          478.686

Ø 114 x 1.7 mm mạ kẽm

  28.542

      19.00

          542.298

Ø 114 x 1.8 mm mạ kẽm

  30.210

      19.00

          573.990

Ø 114 x 2.0 mm mạ kẽm

  33.546

      19.00

          637.374

Ø 114 x 2.3 mm mạ kẽm

  38.550

      19.00

          732.450

Ø 114 x 2.5 mm mạ kẽm

  41.874

      19.00

          795.606

Ø 114 x 2.8 mm mạ kẽm

  46.860

      19.00

          890.340

Ø 114 x 3.0 mm mạ kẽm

  50.184

      19.00

          953.496

Đơn giá thép ống mạ kẽm trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Dung sai quy cách và trọng lượng: +, – 5%

Bảng giá thép ống mạ kẽm chỉ mang tính chất kham khảo.

0 ( 0 bình chọn )

Vật Liệu Xây Dựng TPHCM

https://BanvatlieuxayDung.net
Bán vật liệu xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, các công ty mua bán vật liệu xây dựng, các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, danh sách công ty bán vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng giá rẻ

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm